MOTÝLIK

súkromné detské centrum Pruské

Späť

RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Počet zobrazení: 2204

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Oprávnená osoba je:

rodič dieťaťa,
fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo
manžel rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.

Výška rodičovského príspevku v roku 2021 je:
a) 275,90 eur mesačne,
b) 378,10 eur mesačne , ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.

Rodičovský príspevok priznáva a vypláca oprávnenej osobe príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta jej trvalého alebo prechodného pobytu.

Pravidlá vyplácania príspevku:

vypláca sa za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tento príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca,
vypláca sa mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku,
poukazuje sa oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vypláca v hotovosti,
ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania rodičovského príspevku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný žiadosti vyhovieť,
nevypláca sa do štátu, ktorý nie je členským štátom.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/571/ 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info