MOTÝLIK

súkromné detské centrum Pruské

Späť

PODPORA ŠTÁTU

Počet zobrazení: 1945

Príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280€, pre každú zamestnanú matku, ktorý poskytuje úrad sociálnych vecí a rodiny.

Podpora štátu

Príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280€, pre každú zamestnanú matku,
ktorý poskytuje úrad sociálnych vecí a rodiny.

Príspevok na starostlivosť o dieťa:
Príspevkom na starostlivosť o dieťa si vie rodič v niektorých prípadoch pokryť až 80% nákladov na jasličky. Príspevok na starostlivosť o dieťa je dávka, ktorou štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.
Právny predpis:
zákon č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Oprávnená osoba:
jeden z rodičov dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je rodič, ktorému je dieťa zverené.
Podmienky nároku:
vykonávanie zárobkovej činnosti, štúdium dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole, poskytovanie starostlivosti dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt dieťaťa na území Slovenskej republiky. Nárok na príspevok nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.
Výška dávky:
príspevok za kalendárny mesiac je v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby na starostlivosť o dieťa, najviac v sume 280 eura, alebo v sume 41,10 eura, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ starostlivosti o dieťa.
Zánik nároku:
nárok na príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.

PODPORA ŠTÁTU - ZMENA ZÁKONA k 1.1.2016

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info